Regulamin korzystania z usług TECH IDEA dla klientów indywidualnych oraz firmowych

 1. Definicje

1.1. „TECH IDEA” – przedsiębiorstwo zarejestrowane i działające zgodnie z prawem, specjalizujące się w świadczeniu usług informatycznych dla klientów indywidualnych i biznesowych.

1.2. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której prawo przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez TECH IDEA.

1.3. „Usługi” – wszelkiego rodzaju usługi informatyczne i pokrewne świadczone przez TECH IDEA dla Klienta, w tym m.in. szkolenia, outsourcing, tworzenie i projektowanie oprogramowania, strony internetowej, hosting, serwis i wsparcie techniczne.

1.4. „Siła wyższa” – nieprzewidywalne i niezależne od strony zdarzenie, które uniemożliwia wykonanie zobowiązań, w szczególności takie jak: katastrofy naturalne, działania wojenne, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne.

 1. Postanowienia Ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez TECH IDEA.

2.2. Regulamin jest integralnym elementem umowy zawartej pomiędzy Klientem a TECH IDEA.

2.3. Akceptacja niniejszego regulaminu nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy na świadczenie usług między Klientem a TECH IDEA.

2.4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej TECH IDEA oraz w siedzibie firmy.

2.5 TECH IDEA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
regulaminu w dowolnym czasie, pod warunkiem powiadomienia o tym Klientów z
wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

2.6 Zmiany w regulaminie wejdą w życie na dzień podany w powiadomieniu, chyba że Klient zrezygnuje z usług TECH IDEA przed tym terminem.

 1. Zawarcie Umowy

3.1. Umowa między Klientem a TECH IDEA zostaje zawarta w momencie akceptacji oferty przez Klienta.

3.2. Akceptacja oferty przez Klienta może nastąpić poprzez:

 • podpisanie umowy w formie pisemnej,
 • drogą elektroniczną przy użyciu podpisu zaufanego EPUAP lub podpisu kwalifikowanego

3.3. Oferta staje się wiążąca dla TECH IDEA od momentu jej potwierdzenia przez Klienta.

3.4. Umowa jest zawierana na czas określony w ofercie lub do czasu odwołania przez jedną ze stron zgodnie z okresem wypowiedzenia wskazanym w umowie. 

3.5 TECH IDEA zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez
podania przyczyny.

 1. Reklamacje

4.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację, jeżeli Usługi świadczone przez TECH IDEA nie są zgodne z umową.

4.2. Reklamacje można zgłosić w formie pisemnej lub elektronicznej, podając pełne dane kontaktowe, datę zawarcia umowy, rodzaj i opis zastrzeżenia.

4.3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona pisemnie lub drogą
elektroniczną w terminie 7 dni od daty zauważenia niewłaściwości.

4.4 TECH IDEA zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30
dni od jej otrzymania.

 1. Prawa i Obowiązki Stron

5.1. Klient zobowiązuje się do współpracy z TECH IDEA w zakresie umożliwienia realizacji świadczonej usługi.

5.2. TECH IDEA zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z najlepszymi praktykami branży IT.

5.3. Klient ma prawo do informacji o postępie realizacji usługi na każdym jej etapie.

5.4. TECH IDEA ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Klient nie dostarczy niezbędnych informacji lub nie wywiąże się z innych obowiązków umownych w ciągu 7 dni od wysłania upomnienia przez Tech Idea drogą elektroniczną. W powyższym przypadku klient nie otrzyma zwrotu wpłaconych pieniędzy.

 1. Siła Wyższa

6.1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań na mocy niniejszego regulaminu, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą.

6.2. Strona, która doświadcza siły wyższej, powinna niezwłocznie powiadomić o tym drugą stronę i podjąć wszystkie możliwe kroki, aby zminimalizować skutki takiego zdarzenia.

6.3. W przypadku trwania siły wyższej dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy bez zobowiązania do jakiejkolwiek rekompensaty.

 1. Postanowienia Końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

7.2. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Ochrona Danych Osobowych

8.1. TECH IDEA przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

8.2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez TECH IDEA zawiera Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej TECH IDEA.

8.3. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność

9.1. TECH IDEA podejmuje wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo świadczonych Usług.

9.2. TECH IDEA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z Usług przez Klienta.

9.3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

 1. Rozwiązanie Umowy

10.1. Klient ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, chyba że umowa stanowi inaczej.

10.2. TECH IDEA ma prawo rozwiązać umowę z Klientem w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z umową.

 1. Prawa Autorskie

11.1. Wszystkie prawa autorskie i prawa do własności intelektualnej do wyników pracy TECH IDEA, w tym kodu źródłowego, dokumentacji, projektów, raportów, analiz, pozostają własnością TECH IDEA, chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej.

11.2. Klient otrzymuje prawo do korzystania z wyników pracy TECH IDEA na warunkach określonych w umowie.

 1. Obsługa Klienta

12.1. TECH IDEA zapewnia obsługę Klienta poprzez różne kanały, w tym pocztę elektroniczną, telefon i chat online.

12.2. Godziny obsługi klienta są podane na stronie internetowej TECH IDEA.

 1. Proces Realizacji Usług

13.1. Proces realizacji Usług zależy od rodzaju Usług i jest szczegółowo opisany w umowie.

13.2. TECH IDEA dokłada wszelkich starań, aby proces realizacji Usług był przejrzysty dla Klienta i realizowany zgodnie z umową.

 1. Zwroty i Anulowania

14.1. W przypadku anulowania umowy przez Klienta, zasady zwrotów są określone w umowie.

14.2. W przypadku anulowania umowy przez TECH IDEA z powodu siły wyższej, TECH IDEA dokonuje zwrotu proporcjonalnej części opłaty za niezrealizowane Usługi.

 1. Zasady Komunikacji

15.1. Komunikacja między Klientem a TECH IDEA powinna odbywać się w sposób szanujący prawa i godność drugiej strony.

15.2. Klient zobowiązuje się nie przesyłać treści obraźliwych, nielegalnych, naruszających prawa innych osób.

 1. Zasady Dotyczące Zawartości Generowanej przez Użytkowników

16.1. Jeżeli usługi TECH IDEA obejmują możliwość generowania treści przez Klienta, Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki i prawa.

16.2. TECH IDEA zastrzega sobie prawo do usunięcia treści generowanych przez Klienta, które naruszają prawo, niniejszy Regulamin lub prawa innych osób.

 1. Procedury Związane z Naruszeniem Regulaminu

17.1. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Klienta, TECH IDEA ma prawo podjąć odpowiednie kroki, w tym rozwiązanie umowy, usunięcie treści generowanych przez Klienta, zgłoszenie naruszenia odpowiednim organom.

17.2. Klient ma prawo do odwołania się od decyzji TECH IDEA w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu. Odwołanie powinno zostać zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od daty powiadomienia o naruszeniu.

Data publikacji: 10.06.2023

Data aktualizacji: 10.06.2023

Data wejścia w życie: 10.06.2023

Zmodyfikował: Adam Scholz